Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Unapređenje efikasnosti pravosuđa II

10.02.2017.

Opis projetka 
Opšti cilj projekta je povećanje efikasnosti sudova u Bosni i Hercegovini.

Specifični ciljevi projekta su značajno smanjenje broja starih predmeta i smanjenje dužine trajanja sudskih postupaka u novim predmetima reformisanjem i optimizacijom načina upravljanja i  rukovođenja pravosuđem.

Sljedeće projektne aktivnosti su direktno ili indirektno povezane sa ovim ciljevima.   

1. Upravljanje pravosuđem

    1.1. Upravljanje pravosuđem od strane VSTV- a BiH

Kako bi sudovi bili efikasni, VSTV BiH mora biti u mogućnosti da na efikasan način upravlja pravosuđem u cjelini. Zahtjevi koje VSTV BiH postavlja u pogledu produktivnosti moraju biti pravilno utvrđeni i jasno predočeni. Predsjednici sudova treba da iskažu posvećenost utvrđenim zahtjevima, VSTV BiH na raspolaganju mora imati mehanizme za praćenje rada sudova i prikupljanje relevantnih informacija koje se tiču produktivnosti, te osoblje koje će vršiti analizu prikupljenih podataka.Potrebno je uspostaviti efikasne kanale komunikacije sa predsjednicima sudova. 

    1.2.  Upravljanje sudovima

Kako bi sudovi bili efikasni, potrebno je da predsjednici sudova ovladaju savremenim tehnikama upravljanja i rukovođenja i  budu upoznati sa pitanjima produktivnosti sudova kao i  da svi zaposleni budu upoznati sa zajedničkim ciljevima i da imaju osjećaj odgovornosti i posvećenosti ciljevima koje kao tim treba da ostvare. 

    1.3. Upravljanje predmetima od strane sudija   

Svaki predmet u konačnici rješava sudija kao pojedinac, a čak i u uslovima kada sudija radi u savršeno uređenom radnom okruženju i posjeduje potrebna pravnička znanja i najsavremenije instrumente, predmeti se i dalje rješavaju sporo ukoliko sudija nije obučen za efikasan rad na predmetima.

2. Sudska nagodba

Daljom primjenom instituta sudske nagodbe smanjiće se broj neriješenih predmeta u sudovima i uspostaviti djelotvorniji mehanizam za alternativno rješavanje sporova.

3. Odnosi s javnošću

Nedostatak činjeničnog znanja o pravosuđu među širom javnošću i tendencija da se pravosuđe smatra odgovornim za sve probleme koji su izvan njegove kontrole, nameće obavezu VSTV-u sa osmisli i provede aktivniju i proaktivnu strategiju odnosa s javnošću sa ciljem da se ojača povjerenje u pravosuđe.

4. Efikasnija obrada komunalnih predmeta

Sudski predmeti koji se odnose na neplaćene komunalne račune su savršeni za automatizaciju putem elektronske obrade predmeta. Uvođenje prilagođenog SOKOP-softvera u svim prvostepenim sudovima u BiH će ubrzati obradu takvih predmeta i osloboditi administrativne kapacitete koji će se moći koristiti samo za izvršenje neplaćenih dugova koji su dospjeli na izvršenje.

5. Modernizacija sudskih zgrada

Moderan i funkcionalno opremljen radni prostor je jedan od preduslova za efikasan rad pravosudnih institucija.


Osnovne informacije o projektu

Trajanje
maj 2015 – maj 2018 (3 godine)

Mjesto/područje obuhvaćeno projektom
Bosna i Hercegovina

Budžet projekta
Ukupan budžet: 2 miliona eura

Donator
Vlade Norveške i Nizozemske 

Partneri na projektu
 Voditelj projekta: VSTV BiH

Partneri:
Sudska administracija Norveške, Pravosudno vijeće Nizozemske, Okružni sud u Amsterdamu, Kantonalni sud u Sarajevu i Općinski sud u Sarajevu  

Kontakt 
Gđa Ana Bilić Andrijanić
Tel:  033 707 553 ili E-mail: ana.bilic@pravosudje.ba

G. Kenan Ališah 
Tel: 033 707 581 ili E-mail: kenan.alisah@pravosudje.ba


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh